COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES


COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES- Tập sách nhỏ này của cộng đồng châu Âu sẽ giúp chúng ta đối chiếu trình độ ngoại ngữ trong công tác học và giảng dạy tiếng Anh so với khung tham chiếu ở châu Âu hiện tại. 
Xem online or download (link1);

Trân trọng chia sẻ với bạn đọc gần xa. 
(E&J CAFE)

0 Comment "COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES"

Đăng nhận xét