English course for the construction trade

"English course for the construction trade" là giáo trình tiếng Anh chuyên ngành xây dựng mà E&J CAFE sưu tập được trong thời gian làm việc tại CAT TUONG CORP.  

Giáo trình gồm có 22 Units nói về tất cả các chuyên đề về tiếng
Anh trong xây dựng. Đây là tài liệu hay, rất cần thiết và hữu ích cho các bạn kỹ sư xây dựng, các bạn biên/phiên dịch tiếng Anh muốn học tốt, muốn nghiên cứu tiếng Anh chuyên ngành để sử dụng cho chính xác nhằm phục vụ công việc tốt hơn.
(EJ-CAFE.COM)


  

0 Comment " English course for the construction trade"

Đăng nhận xét