Cách Phát âm Động từ Quá khứ đơn có Quy tắc- V+ED

Có 3 cách phát âm căn bản chuẩn của động từ tiếng Anh thời quá khứ đơn có quy tắc mà gọi tắt là V + ED. Việc nắm vững các quy tắc phát âm chuẩn này giúp người học tiếng Anh có thể nói nhanh (khi kết nối giữa phụ âm và nguyên âm trong một câu), nói chuẩn, nói tự nhiên và giống người bản xứ hơn. WWW.EJ-CAFE.COM lần lượt chia sẻ các quy tắc sau đây:1. Phát âm là /ID/ khi động từ tận cùng bằng hai phụ âm /T/, /D/


Wanted v /ˈwɑːntID/ Muốn, truy nã
Needed v /'niːdID/ Muốn, cần
Lifted v /'lɪftID/ Nâng đỡ vật gì đó
Translated v / trænsˈleɪtID/ Dịch
Collected v / kəˈlektID / Sưu tầm
Supported v /səˈpɔːrtID/ Ủng hộ, đồng tình
Landed v /ˈlændID/ Đổ bộ (quân); định cư
Punted v /'pʌntID/ Đẩy thuyền (bằng sào)

2. Phát âm là /T/ khi động từ tận cùng bằng các phụ âm vô thanh /p/, k/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/


Stopped v /stɑːpT/ Dừng lại
Looked v /lʊkT/ Nhìn
Laughed v /læfT/ Cười
Sentenced v /ˈsentənsT/ Tuyên án
Washed v /wɑːʃT/ Giặt giũ
Watched v /wɑːtʃT/ Xe

3. Phát âm là /D/ cho các động còn lại. Cụ thể là các động từ tận cùng bằng các phụ âm hữu thanh /b/, /g/, /v/, /z/, /ʒ/, /dʒ/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/ và các nguyên âm


Robbed v /rɑːbD/ Cướp
Hugged v /hʌgD/ Ôm
Loved v /lʌvD/ Yêu
Closed v /kloʊzD/ Đóng
Rouged v /ruːʒD/ Đánh phấn hồng
Changed v /tʃeɪndʒD/ Thay đổi
Breathed v /briːðD/ Thở
Climbed v /klaɪmD/ Leo trèo
Mentioned v /ˈmenʃnD/ Đề cập đến
Banged v /bæŋD/ Gõ, đập
Travelled v /ˈtrævlD/ Đi du lịch
Entered v /ˈentərD/ Vào, xâm nhập
Cried v /kraɪD/ Khóc

Xem Clip cách phát âm V + ED của GV Mỹ;

Xem thêm Video cách phát âm V+ED chuẩn. (WWW.EJ-CAFE.COM. FB: FACEBOOK.COM/EJCAFEVN)

0 Comment "Cách Phát âm Động từ Quá khứ đơn có Quy tắc- V+ED"

Đăng nhận xét